Беларуская мова

Запішыце тэкст у адпаведнасці з нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Беларуская мова належыць да ўсходняе галіны славянскіх моў.Сучасная бел...

Запішыце тэкст у адпаведнасці з нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Беларуская мова належыць да ўсходняе галіны славянскіх моў.Сучасная беларуская мова злажылася паступова, гістарычна, з мовы тых славянскіх пляменьняў, што леглі ў аснову беларускае народнасьці. Аб стане беларускае мовы да ХІІІ веку, за бракам дакладных ведамасьцяй, трудна з пэў¬насьцю судзіці, бо з тае далёкае эпохі мы ня маем іншых здабыткаў беларушчыны, апроч нека¬торых назоваў мясцовасьцяй і людзей, што спатыкаюцца ў кроніках і дакумэнтах іншых народаў. Затое пачынаючы з ХІV веку, мы маем такое мноства розных пісаных дакумэнтаў з сьлядамі беларускае мовы, як ніводзін славянскі народ усходняе галіны. Мы маем мноства грамат і актаў, асабліва судовых, і іншых старасьвецкіх пісаных дакумэнтаў, шмат рукапісных кніг – кніг да набажэнства, біблійных, летапісаў, кронік, апавяданьняў, а яшчэ больш старадрукарскіх кніг. У вадным толькі Віленскім архіве апісаных актаў налічваецца больш за 200 000, грамат да канца толькі ХV веку вядома больш за 130; рукапісных кніг не юрыдычнага характару з ХІV па ХVІ сталецьце вядома больш, як 80; кніг старога друку з усімі асаблівасьцямі цяперашняе беларускае мовы за адно ХVІ сталецьце налічваецца больш за 30 (Я. Лёсік).

Другие вопросы по Беларуской мове

Предмет
Беларуская мова, 14.04.2019 20:19, dissdd7
Какой совет вы бы дали андрею из романа "дзикае паляванне караля стаха"?
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 06.05.2019 19:22, nurpaik
Напишите сачыненне-разважанне " ці патрэбна кніга ў век тэлебачання і камп'ютара ",выкарыстоуваючы цытаты знакамитых людзей. падбярыце эпиграф да свайго сачынення.
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 14.05.2019 15:50, masha91672
Кантрольная тэставая работа10 класварыянт 21. адзначце словы, вымаўленне якіх не адпавядае напісанню: 1) раскідзісты; 2) збожжа; 3) масліна; 4) барацьба; 5) стараешся.2. адзначце пары словазлучэнняў, у якіх ужыты амонімы: 1) байкі к. крапівы – джэмпер з байкі; 2) лясістыя мясціны – лясныя звяры; 3) праязны дакумент – гістарычны дакумент; 4) купіць акцыі – акцыі пратэсту; 5) прадуктовы склад – націскны склад.3. адзначце фразеалагізмы, якія маюць значэнне ‘моцна правучыць каго-небудзь’: 1) набіваць руку; 2) усыпаць перцу; 3) пусціць чырвонага пеўня; 4) накруціць хвост; 5) ганяць сабак.4. адзначце словы, утвораныя бяссуфіксным стогн; 2) падкоп; 3) падсвечнік; 4) маладосць; 5) моладзь.5. адзначце назоўнікі, якія маюць форму толькі множнага ліку: 1) боты; 2) насілкі; 3) крупы; 4) бярвенне; 5) дзяды.6. адзначце прыметнікі, якія не ўтвараюць ступеней параўнання: 1) халасты; 2) вараны; 3) вузкі; 4) персікавы; 5)дрэнны.7. адзначце сказы з дзеясловамі абвеснага ладу: 1) пазней за ўсіх выбег з хаты васілёк.2) цалуй за мяне нашу маленькую ві3) настаўніца яшчэ больш ажыўляецца, і ў вачах яе іскрачкі пабліскваюць.4) я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы ў ціхую сінюю 5) на берагах гэтых рэк адбудуцца потым вялікія гістарычныя падзеі.8. адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы – прыназоўнікі: 1) кіра сціснула каля грудзей худыя кулачкі і заплакала першая, за ёю мокра зашморгалі насамі ўсе дзяўчаткі.2) пятро ад такіх думак ажно ўсхапіўся і абышоў вакол лаўкі.3) вакол яснела.4) пасля вайны выгляд вёсак перамяніўся.5) пасля мая сумка з кніжкамі ды сшыткамі ціха шуснула ўніз, на дарогу! 9. адзначце сказы, у якіх на месцы пропускаў ужываецца не: 1) гром грымеў амаль безупынна, не змаўкаючы _ на хвіліну.2) унізе, у цясніне, _ то рачулка, _ то ручаёк бурлі3) назаўтра, падняўшыся ўранні з пасцелі, андрэй, як _ дзіўна, не адчуў ні стомленасці, ні разбітасці.4) куды _ прыязджалі, тэмаю пачатку размовы было надвор’е, нясцерпная, неміласэрная гарачыня.5) чаго толькі сцяпанка там _ убачыў! 10. адзначце словазлучэнні, у якіх сувязь паміж словамі – прымыканне: 1) чытаў уголас; 2) сучаснае абсталяванне; 3) спаць седзячы; 4) зрабілі па-свойму; 5) булка з карыцай.11. адзначце аднасастаўныя безасабовыя сказы: 1) у суседнім пакоі танцавалі.2) навокал было глуха, маўкліва, панура.3) ад страху і нечаканасці ў мяне закалацілася сэрца.4) пахла свежым, падталым снегам, мокрай бяростай.5) нікому з хлопцаў не хацелася лішніх клопатаў.12. адзначце сказы, у якіх на месцы пропускаў трэба паставіць коску: 1) здавалася, што хадок правальваецца ў пясок _ то адной, то другой 2) лес _ і рэчку, і клёкат бусловы, чалавечую ўсмешку ўраз можна знішчыць адным толькі словам, што бяздумна вырвецца ў нас.3) 3 аржанішча нёсся прыемны _ жытні пах.4) на дзвярах, на аканіцах, на высокім ганку _ ўсюды майстэрская разьба, пафарбаваная ў розныя колеры.5) на момант усталявалася мёртвая _ неверагодная ў разгар бою цішыня, якую парушаў толькі цяжкі тупат шматлікіх ног.13. адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы адасабляюцца: 1) фядорына хата з падслепаватымі акенцамі і ўвагнутай як сядло саламянай страхой туліцца наводшыбе малога сяла, пры самым лесе.2) зямны паклон табе радзіма тваім палям, тваім лясам, тваім з белым дымам, тваім гасцінцам і шляхам! 3) а мне і ўвогуле здаецца, што ўсе сады свету створаны толькі для дзяцей.4) шчабяталі ластаўкі, ціўкалі здаецца пад самымі вокнамі вераб’і.5) маёр нават бачыў зялёныя частыя ўспышкі са ствала і намагаўся як мага дакладней запомніць тое месца, дзе яны цяпер відаць.14. адзначце складаныя сказы, у якіх правільна пастаўлены знакі прыпынку паміж часткамі: 1) на кухні зазвінеў мабільнік, і маці хутка выйшла з пакоя.2) ззаду беглі байцы, і не сціхалі аўтаматы.3) прыйдзе час – зноў збудуем мы хаты ў4) я зразумеў: не варта адразу хваліць адзін аднаго.5) там, дзе зайшло сонца ўжо расцягнулася, як доўгае пяро, сіняе воблака.15. адзначце складаныя сказы з рознымі віі сувязі частак: 1) ракеты патухлі, а кулямёт не сціхаў, і забіла адразу здагадаўся, што пад грукат стрэлаў самы зручны момант выбрацца з вады.2) вагон быў пуставаты, дарога далёкая, пажылы праваднік гаваркі.3) час блізіўся пад абед, было душна, і пятрок падумаў пра тое, што цяжка будзе жонцы ў аўтобусе, калі надумае сёння ехаць.4) мы ахвотна згрызлі сакавітыя белабокія антонаўкі, зжавалі акрайчык хлеба, а тым часам лес пачынаў ажываць, поўніцца першымі галасамі аленяў.5) маўклівая вайна ў глушаковай хаце, якая пачалася з таго вечара, калі яўхім аб’явіў, што хоча жаніцца з ганнаю, ішла без перамір’я некалькі тыдняў.​
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 15.05.2019 19:59, kolisnyk98
Написать сочинение про "займейнiк"
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 18.05.2019 15:20, бабуля19
Морфологический разбор слова голове
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 18.05.2019 22:10, Jovoxir
Пишется: выдаецца з красавіка тысяча дзевяцьсот пяцьдзесят сёмага года ў мінску на беларускай мове. или: выдаецца з красавіка тысячы дзевяцьсот пяцьдзесят сёмага года ў мінску на беларускай мове.
Ответов: 3
Знаешь верный ответ?
Запішыце тэкст у адпаведнасці з нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Беларуская мова належ...

Вопросы по предметам

Категория
Русский язык, 29.07.2019 22:50