Беларуская мова

Предложения на одну и ту букву...

Предложения на одну и ту букву

Другие вопросы по Беларуской мове

Предмет
Беларуская мова, 03.04.2019 21:13, хомячок48
Напишите, , сочинение по произведению "раскиданае гняздо" (не с интернета) ​
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 30.04.2019 11:10, ученик22826
Адзначце прыслоу́е, утворанае прыставачна-суфіксальным наводдаль; 2) злева; 3) абы-як; 4) міжволі;
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 02.05.2019 21:26, viktorius1
9адзначце сказы, дзе трэба паставіць працяжнік: 1) дзед адчыніць акно _ у хату ўварвуцца дзіцячыя галасы. 2) цяжка ў гэтую пару птушкам _ корму ўсѐ менш і менш. 3) яны _ лѐн – гэта багацце калгаса. 4) паспрабавалі падставіць лесвіцу _ стрэлы зноў адагналі ворагаў. 5) яго ўгаворвалі не плысці _ застацца тут. 10 адзначце сказы з рознымі віі сувязі, дзе знакі прыпынку пастаўлены правільна: 1) яшчэ сон звівае павекі, і іх цяжка разарваць, і галава яшчэ не прачнулася, а ўжо радасць, што зноў дома і што не з’язджаў ніколі. 2) спачатку начаваў алень у катлаване, дзе стаяла наша гармата, але срэлы напалохалі жывѐлу, і ѐн стаў абыходзіць гарматы. 3) напружана чакаеш, калі пачуецца лѐгкі шоргат і жывое варушэнне ў печы, і з плячэй быццам зваліцца гара. 4) жыццѐ многіх пакаленняў прайшло перад дубамі, і праходзіць, нібы тыя хвалі, ўж о абвіваюць роўны груд а яны ўсѐ стаяць. 5) стаялідва стажкі сена і адзін быў так абскубаны, што нагадваў грыб.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 21.05.2019 09:40, ududufivuv
Любой верш максима багдановича написать и написать асноуную думку, пра што гаворыцца, каму прысвечаны
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 25.05.2019 05:40, бох7
Ця ж к i - з р а б i ц ь ф а н е т ы ч н ы р а з б о р
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 26.05.2019 21:20, няшатян1
Ад чаго залежыць напісанне з, с у прыстауках
Ответов: 2
Знаешь верный ответ?
Предложения на одну и ту букву...

Вопросы по предметам