Беларуская мова

Прачытайце. фарбы восені. то загамоніць лес тужлівы то стане ціха і маукліва . працуе тут мастачка восень . а вецер фарбу ёйпадносіць. адзін мазок дру...

Прачытайце. фарбы восені. то загамоніць лес тужлівы то стане ціха і маукліва . працуе тут мастачка восень . а вецер фарбу ёйпадносіць. адзін мазок другі і трэці - і жоуты ліст гайдае вецер . дабавіць фарбы бурачковай - і літс трапечацца барвовы. спішыце. падкрэсліце у сказах дзеясловы. вызначце іх час і лік. якія з гэтых дзеясловау ужыты у пераносным значэнні?

Другие вопросы по Беларуской мове

Предмет
Беларуская мова, 15.03.2019 05:40, rayyan
Составьте плз предложение не менее 10 слов из слова: фитиль.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 18.03.2019 16:40, MrArt1k01
5дапасаваных словасачытаня и 5 недапасаваных
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 09.04.2019 16:39, RDD1
Обоже! ! я просто умрукороче там дополнительные , которые необходимо слелать по данному тексту: 1.вызначце стыль тэксту. дайце тэксту загаловак.2.напiшыце азначэнне прыслоуя. прывядзiце прыклады.3.пазначце над прыслоуямi iх разрад пазначэннi.4.выканайце марфалагiчны i словаутваральны разбор слова адразу з тэксту.! ​
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 21.04.2019 12:41, 31752
На прыкладзе адной з узятых у артыкуле праблем пабудуйце сваё разважанне па схеме: тэзис - аргументы и прыклады - вывад. паводле тэксту цётка "шануйце роднае слова! " 50
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 24.04.2019 16:42, karina24264
Зсачыненнем па беларускаму тема: маладая беларусь у драмме *раскіданае гняздо* план: 1) сымон 2)зоська 3)незнаемы 4)данілка
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 30.04.2019 11:10, ученик22826
Адзначце прыслоу́е, утворанае прыставачна-суфіксальным наводдаль; 2) злева; 3) абы-як; 4) міжволі;
Ответов: 2
Знаешь верный ответ?
Прачытайце. фарбы восені. то загамоніць лес тужлівы то стане ціха і маукліва . працуе тут мастачка в...

Вопросы по предметам